Close

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel, de instandhouding, het behoren en exploiteren van een rouwcentrum binnen het grondgebied van de gemeente Aalburg, ten dienste van iedereen zonder onderscheid van levensbeschouwing, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur, ten aanzien van het gebruik, beperkende bepalingen te stellen.

Ter bereiking van haar doel heeft de stichting inmiddels een daartoe ingericht gebouw met terrein verworven aan de Seringstraat 1 te Wijk en Aalburg.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

  • Vergoedingen voor het gebruik van het centrum
  • Subsidies
  • Schenkingen, donaties, erfstellingen, legaten en eventuele andere baten