Close

Beleidsplan

 1. Het doel van “Rouwstichting” is de instandhuoding van het “Rouwcentrum”, binnen het gebied van de gemeente Aalburg.
 2. De activiteiten van de “Rouwstichting” worden door de Begrafenisvereniging “Wijk en Aalburg” en Begrafenisvereniging “Eethen” uitgevoerd. Dit omvat tevens het beheren en exploiteren van het Rouwcentrum.
 3. Het Rouwcentrum is ten dienste van iedereen, zonder onderscheid van levensbeschouwing. Bij bijzondere omstandigheden beslist het bestuur.
 4. Het bestuur van de Rouwstichting bestaat uit 9 leden.
 5. Drie leden worden aangewezen door de Begrafenisvereniging “Wijk en Aalburg”.
 6. Drie leden worden aangewezen door de Begrafenisvereniging “Eethen”.
 7. Drie leden op persoonlijke titel.
 8. Wanneer een bestuur plaats openvalt, zorgen elk der beide Begrafenisverenigingen, casus quo de overblijvenden voor aanvulling.
 9. Bestuursleden worden voor de duur van 4 jaar gekozen en zijn terstond herkiesbaar.
 10. Het bestuur kiest uit hun middelen een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
 11. De voorzitter leidt de vergaderingen en zorgt dat alles wordt gedaan, wat in het belang van de Rouwstichting is.
 12. De secretaris is belast met het vaststellen van de agenda en het opnemen van de notulen van alle vergaderingen. Hij voert de correspondentie welke op de Rouwstichting betrekking heeft.
 13. De penningmeester draagt zorg voor de financiën van de Rouwstichting. Hij zorgt voor een nauwkeurige verantwoording der gelden en brengt op de vergadering verslag uit omtrent de financiële toestand van het afgelopen jaar + balans op 31 december van het afgelopen jaar.
 14. De boeken en financiën van de penningmeester worden gecontroleerd door een accountant bureau.
 15. Het bestuur vertegenwoordigt de Rouwstichting.
 16. Vertegenwoordigheids bevoegdheid door voorzitter en secretaris gezamenlijk.
 17. De penningmeester is bevoegd tot het tekenen van rechtsgeldige financiële stukken betrekking hebbende op de dagelijkse gang van zaken.
 18. Het bestuur is bevoegd een lid/leden te schorsen (Wanneer alle leden van het bestuur dit noodzakelijk achten). Binnen een maand moet een bestuursvergadering worden gehouden. Dan zal moeten worden beslist of de schorsing wordt opgeheven, dan wel betrokkene ontslag wordt verleend.
 19. Het bestuur van de Rouwstichting vergadert minstends 1 keer per jaar.
 20. Beslissingen gebeuren met meerderheid van stemmen.
 21. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter.
 22. Bij het nemen van besluiten moet minstens de helft der leden aanwezig zijn.
 23. Besluiten kunnen ook langs schriftelijke genomen worden. Alle bestuursleden moeten zich daarover uitspreken.
 24. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
 25. Indien naar het oordeel van het bestuur het doel van de Rouwstichting niet meer kan worden vervuld, kan het bestuur besluiten de Rouwstichting te ontbinden. Voor zodanig besluit is een meerderheid van 2/3 van alle bestuursleden die zich daarvoor verklaren noodzakelijk.
 26. Wijzigingen statuten; kan door het besluit van het bestuur, mits 2/3 bestuursleden zich voor het voorstel verklaren.
 27. In alle gevallen waar in de Statuten niet mochten voorzien, beslist het bestuur dat verder alle gelegenheden van interne aard bij Huishoudelijk Reglement kan worden geregeld.